Centrum Relaksu Vasco da Gaia

§1 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa zasady sprzedaży produktów firmy VASCO DA GAIA oferowanych w sklepie internetowym https://www.vascodagaia.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego https://www.vascodagaia.pl, zwanego dalej Sklepem, jest VASCO DA GAIA Magdalena Gadomska, os. Armii Krajowej 136, 61-381 Poznań, NIP: 7822017591
3.Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym https://www.vascodagaia.pl
4. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia. 
5. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 
6. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://www.vascodagaia.pl; 
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie; 
Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta; 
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; 
Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu; 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. 

§2 Dokonywanie zakupów

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionego towaru. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
2. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie.
3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar, w wysokości określonej w zamówieniu. 
4. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

§3 Składanie zamówień. 

1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia lub od razu załaczniki z zamówionymi voucherami. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto lub adres mailowy dla przesłania zaproszenia w formacie PDF) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
4. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne.
5. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika). 

§4 Ceny towarów. 

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej są cenami brutto i podawane są w  złotych polskich.
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
4. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§5 Formy płatności i dostawy. 

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą serwisu Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe.
2. Wysyłka Produktu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej w wersji PDF, bez dodatkowych opłat.

§6 Realizacja zamówień. 

1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie produktu formą elektroniczną.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. 
3. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej). 

1. Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub korespondencyjnie: Centrum Relaksu VASCO DA GAIA, os. Armii Krajowej 136, 61-381 Poznań.
2. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad podając swoje imię, nazwisko, nr zamówienia wraz ze wskazaniem żądania w stosunku do reklamowanego towaru.
3. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
– Wymiany towaru na nowy,
– Naprawy towaru,
– Obniżenia ceny,
– Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

§8 Odstąpienie od umowy.

1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, to Klientowi dokonującemu zakupu zaproszeń za pośrednictwem sklepu internetowego, przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Konsument musi poinrofmowac o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres email, z którego wysłano do niego zakupione zaproszenia.

§9 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie, jest Sprzedawca, tj. firma VASCO DA GAIA Magdalena Gadomska, os. Armii Krajowej 136, 61-381 Poznań.
2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności. 

§10 Sprawy nieuregulowane regulaminem.

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§11 Zasady rezerwacji i odwoływania wizyty

1. Rezerwacji wizyt można dokonywać osobiście, telefonicznie, mailowo, poprzez formularz rezerwacji online oraz wiadomości do strony Facebook.
2. W przypadku rezerwacji wizyt odpłatnych może zaistnieć konieczność wpłaty bezzwrotnej zaliczki. O tej konieczności i sposobie wpłaty zaliczki Klient jest informowany w trakcie dokonywania rezerwacji.
3. W przypadku rezerwacji wizyt opłaconych kodem MyBenefit oraz takich, na które Klient posiada zaproszenie lub wejściówkę, koniecznym jest podanie numeru kodu lub zaproszenia w momencie rezerwacji wizyty. Terminy wizyt tak zarezerwowanych można zmienić telefonicznie do godziny 20.00 w dniu poprzedzajacym wizytę jeżeli wizyta jest umówiona na wtorek, środę lub piątek oraz do godz. 18.00 gdy wizyta jest umówiona na czwartek lub sobotę. Gdy wizyta jest zaplanowana na poniedziałek lub inny dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy - wówczas zaplanowaną wizytę można odwołać telefonicznie w godzinach pracy Centrum Relaksu Vasco da Gaia w dniu poprzedzajacym dzień wolny od pracy. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wizytę uznaje sie za zrealizowaną. Tę zasadę stosuje się także do wizyt umawianych w ramach posiadanych karnetów na serię zabiegów.
4. Zaproszenia, wejściówki oraz karnety mają z góry określony termin ważności, po upłynięciu którego nie będą realizowane.

§12 Postanowienia końcowe regulaminu.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:  https://www.vascodagaia.pl
2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
– zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
– zmiany form płatności,
– zmiany sposobów dostawy,
– zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. 
3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na  złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 25 lutego 2023.

Opinie o nas

Bardzo profesjonalne podejście do klienta, pozytywna energia, fachowość

Marta
marzec 2023

Wspaniała atmosfera, super miejsce na odrobinę relaksu i wypoczynku od codziennych zmagań. Szczerze polecam

Krzysztof
marzec 2023

Bardzo mi się podobało w końcu mam całe ciało porządnie nawilżone polecam

Sylwia
luty 2023

Pani Magda robiła mi masaż Kobido. Jestem bardzo zadowolona, pełen profesjonalizm i atmosfera relaksu. Efekt widoczny już po pierwszym razie. Zdecydowanie polecam.

Hanna
listopad 2022

Świetna atmosfera, profesjonalnie wykonany zabieg, przemiła obsługa. Gorąco polecam!!

Emilia
listopad 2022


Masaż w Vasco da Gaia to pełna godzina relaksu i poczucie komfortu, że jest się we właściwych rękach:)

Beata
listopad 2022


Najlepsze miejsce w Poznaniu! Od kilku lat jestem lojalna p. Magdzie i gdy tylko mam możliwość przyjeżdżam odpocząć. To jedyne miejsce gdzie potrafię się wyłączyć. Wszystkie panie są miłe, uśmiechnięte i profesjonalne. Miejsce to jest idealne do relaksu, a każdy znajdzie coś dla siebie. Ja często wybieram tu karnet na prezent dla bliskich. Z czystym sercem polecam :)

Jagoda
maj 2022

Bardzo polecam to miejsce. Dużo dobrej energii, wybór zabiegów i co ważne krótki okres oczekiwania na realizację. Wysoka kultura i jakość zabiegów.

Beata
kwiecień 2022

Miejsce z "dobrą energią", którą czuje się już na progu. Korzystałam z floatingu, masażu klasycznego oraz KOBIDO. Polecam je wszystkie. Masaż KOBIDO jest natomiast fenomenalnie wykonany. Twarz już po pierwszym zabiegu wygląda promiennie i młodziej. Kobido to alternatywa do skalpela i ingerencyjnych zabiegów medycyny estetycznej. zdecydowanie człowiek się tu relaksule :))

Patrycja
wrzesień 2021

Korzystałam z różnych salonów masażu ale tylko do Vasco wracam. Nie mam się czego doczepić. Przemiła obsługa, w trakcie masażu pełen relaks, spokojna muzyka lekki półmrok. W szatni szafka, prysznic i wszystkie potrzebne kosmetyki.

Patrycja
lipiec 2020

Najlepszy masaż jaki w życiu mialem, a chodzę na nie od wielu lat. Kabina floatacyjna ciekawe doświadczenie wyciszające. Miła obsługa. Warto spróbować.

Matt
wrzesień 2020

Fantastyczny masaż bardzo polecam. Wysoka jakość usług w porównaniu do innych spa w Poznaniu.

Aurelia
marzec 2021

Centrum Relaksu
Vasco da Gaia

Od 01.03.2023 nowy adres:
61-381 Poznań
Osiedle Armii Krajowej 136
tel: 796 421 670
email: biuro@vascodagaia.pl

Rezerwację telefoniczną prowadzimy od godziny 11:00,

Poza godzinami pracy prosimy o rezerwację wizyty poprzez formularz online.

Chcąc zakupić voucher w recepcji prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, piątek
11:00 - 18:00

Wtorek, czwartek
15:00 - 21:00

w wybrane soboty
11:00 - 18:00